שכר נוטריון לשנת 2022

מחירון שכר נוטריונים – תעריפים לשנת 2022

לפי תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 

התעריף לאישור נוטריוני הוא תעריף אחיד וקבוע שנקבע אחת לשנה בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978.   

בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן, יגבה נוטריון בשנת 2022 שכר בשיעור הנקוב להלן, בצירוף סכום השווה למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

תעריף שכר נוטריון – אימות חתימה

 • אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 169
 • כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 67
 • אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חותם נוסף 67
 • ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, לכל העתק 67
 • ככל שהשירות הנ"ל כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בהתאם למספר     המילים שבאותו המסמך.

תעריף שכר נוטריון – העתק צילומי של מסמך

 • לעמוד ראשון 67
 • לכל עמוד נוסף 5

אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

 • אישור עמוד ראשון 22
 • אישור כל עמוד נוסף 5

תעריף שכר נוטריון – אישור נכונות תרגום (תרגום נוטריוני)

 • עד מאה (100) המילים הראשונות בתרגום 213
 • לכל מאה (100) מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף (1,000) מילים 169
 • לכל מאה (100) מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף (1,000) מילים 81
 • ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 67

תעריף שכר נוטריון – אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (צוואה נוטריונית) 

 • לחותם ראשון 246
 • לכל חותם נוסף 126
 • ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 75
 • ככל שאישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע, בהתאם למספר המילים שבצוואה.

תעריף שכר נוטריון – אישור שפלוני בחיים

 • אישור שפלוני בחיים 169

תעריף שכר נוטריון – אישור תצהיר אשר ניתן בשבועה או דרך אחרת

 • מצהיר ראשון 169
 • לכל מצהיר נוסף 67
 • ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 67
 • ככל שהיה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע, בהתאם למספר        המילים שבתצהיר.

תעריף שכר נוטריון – העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך

 • אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 78,600 שקלים חדשים – 1,081
 • עלה הסכום האמור על 78,600 שקלים חדשים 2,313
 • בנוסף יש לשלם את הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

תעריף שכר נוטריון – רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977

 • קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 181
 • הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 65
 • לכל העתק נוסף 65

תעריף שכר נוטריון – לכל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות

 • הסכום שנקבע עבור פעולה בתעריף המינימאלי המומלץ של לשכת עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור –               הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה 273

תעריף שכר נוטריון – עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון

עבור עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב לעיל לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

 • לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו   550 ₪
 • לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 169
 • נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.
 • יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כאמור לעיל, וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

תעריף שכר נוטריון – שירות בשעות מאוחרות או בימי מנוחה

 •  ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבוצעה מחוץ למשרד הנוטריון  – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים לפי העניין.

תעריף שכר נוטריון – אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973

 • אימות הסכם ממון לפי ס' 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973  375
 • ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 65 
 • היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף – מחצית מן השכר הקבוע בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון.

תעריף שכר נוטריון – עריכת אישור בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית

 • ערך הנוטריון אישור נוטריוני, בשפה לועזית, שאיננה אנגלית או ערבית, יתווסף לשכר שקבוע לאותו אישור סך של 90 .

תעריף שכר הנוטריונים מתעדכן מידי שנה. הנוטריון אינו רשאי לגבות עבור חתימתו שכר טרחה נמוך או גבוה מהקבוע בתקנות.

משרדנו מעניק שירות לכל סוגי האישורים הנוטריונים האמורים לעיל, ונשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

שתף מאמר:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Open chat