שכר נוטריון לשנת 2022

מחירון שכר נוטריונים – תעריפים לשנת 2022 לפי תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978  התעריף לאישור נוטריוני הוא תעריף אחיד וקבוע שנקבע אחת לשנה בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978.    בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן, יגבה נוטריון בשנת 2022 שכר בשיעור הנקוב להלן, בצירוף סכום השווה למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות: תעריף […]